Požičovňa

KRAVEC MOTO s.r.o.

POŽIČOVŇA MOTOCYKLOV – PODMIENKY

 

PRENAJÍMATEĽ: Kravec Moto s.r.o., Dobronivská cesta 8772, 96001 ZVOLEN

PREDMETOM PONUKY JE: Zapožičanie vybraných motocyklov podľa podmienok prenajímateľa.

VYBRANÉ MOTOCYKLE V POŽIČOVNI

 1. 1 ks – CFMOTO 800MT Explore
 2. 1 ks – CFMOTO 800NK Advanced
 3. 1 ks – CFMOTO 700MT Premium
 4. 1 ks – CFMOTO 700CL-X Heritage
 5. 1 ks – CFMOTO 700CL-X Adventure 
 6. 1 ks – CFMOTO 700CL-X  Sport                                                                                  
 7. 1 ks – CFMOTO 650GT
 8. 1 ks – CFMOTO 650NK – už čoskoro
 9. 1 ks – CFMOTO 450MT-RX – už čoskoro
 10. 1 ks – CFMOTO 450 CL-C – už čoskoro
 11. 1 ks – CFMOTO 450SR-S – už čoskoro
 12. 1 ks – CFMOTO 450NK                                                                                                             
 13. 1 ks – CFMOTO 300SR                                                                                                             
 14. 1 ks – CFMOTO 300NK                                                                                                       
 15. 1 ks – Jawa 350 Perák                                                                                                     

PODMIENKY PRENÁJMU

 • Doba prenájmu je:
 • – 4 hod.  /  v prípade záväznej objednávky skúšaného stroja po jazde poplatok za vás zaplatíme my / – 49,- € / 150 km
 • 1 deň / 8 hod. / –  85,- € / 300 km
 • 3 dni – 250,- € / 900 km
 • 5 dní – 400,- € / 1500 km
 • 7 dní – 549,- € / 2000 km
 • Víkend / rozumie sa vypožičanie v piatok od 15:00 – do16:00 a následné vrátenie v pondelok do 9:00  – 229,- € / 700 km
 • Viac dní – 10% z celkovej ceny. Nájazd 300 km – deň.
 • Vratná kaucia je stanovená / podľa podmienok v zmluve / na  – 1000,- €
 • Motocykel sa odovzdáva a prijíma čistý – za umytie znečisteného motocykla sa účtuje – 20,- €
 • Za každý km navyše sa účtuje – 0,40 € / km
 • Motocykel sa prenajíma s plnou nádržou, a taký sa aj vracia / 100 okt. benzín /
 • Pri zapožičaní je potrebné sa preukázať platným OP a príslušným vodičským oprávnením.
 • Prevzatie motocykla – v čase od 10.00 do 12.00 hod každý pracovný deň / vrátenie do 24 hod. od výpožičky /
 • Za omeškanie vrátenia stoja sa účtuje za každú začatú hodinu – 10,- €

     Dostupné príslušenstvo na zapožičanie:      

 • Zámok motocykla – 10,- € / deň
 • Zapožičanie prilby / potreba zakúpiť kuklu / – 20,- € / deň
 • Bočné kufre – 15,- € / deň
 • Vrchný kufor – 12,- € / deň

Na zapožičanie sa podpisuje nájomná zmluva o prenájme motocykla, kde budú uvedené všetky potrebné údaje nájomcu ako aj prenajímateľa, predmet prenájmu, stav prenajatého motocykla, odjazdené KM, a pod.

Všetky ceny sú vrátane DPH 20%.

 

 

KRAVEC MOTO s.r.o.

MOTORCYCLE RENTAL – TERMS

 

LESSOR:  Kravec Moto s.r.o., Dobronivská cesta 8772, 96001 ZVOLEN

THE SUBJECT OF THE OFFER IS: Rental of selected motorcycles according to the lessor’s conditions.

SELECTED MOTORCYCLES IN RENTAL SHOP

 1. 1 ks – CFMOTO 800MT Explore
 2. 1 ks – CFMOTO 800NK Advanced
 3. 1 ks – CFMOTO 700MT Premium
 4. 1 ks – CFMOTO 700CL-X Heritage
 5. 1 ks – CFMOTO 700CL-X Adventure
 6. 1 ks – CFMOTO 700CL-X  Sport                                                                                  
 7. 1 ks – CFMOTO 650GT
 8. 1 ks – CFMOTO 650NK – later (TBD)
 9. 1 ks – CFMOTO 450MT-RX – later (TBD)
 10. 1 ks – CFMOTO 450 CL-C – later (TBD)
 11. 1 ks – CFMOTO 450SR-S – later (TBD)
 12. 1 ks – CFMOTO 450NK                                                                                                             
 13. 1 ks – CFMOTO 300SR                                                                                                             
 14. 1 ks – CFMOTO 300NK                                                                                                       
 15. 1 ks – Jawa 350 Perák       

                                                                                                            

 RENTAL TERMS

 • The rental period is:
 • – 4 hours  / in the case of a binding order of the tested machine, we will pay the fee for you after the drive / –  49,- € / 150 km
 • 1 day / 8 hours / – 85,- € / 300 km
 • 3 days – 250,- € / 900 km
 • 5 days – 400,- € / 1500 km
 • 7 days – 549,- € / 2000 km
 • Weekend / means renting on Friday from 3:00 p.m. to 4:00 p.m. and then returning it on Monday until 9:00 a.m. – 229,- € / 700 km
 • More days – 10% of the total price. Drive 300 km – day.
 • The refundable deposit is set /according to the conditions in the contract/ at  – 1000,- €
 • The motorcycle is handed over and returned clean – 20,- € is charged for washing a dirty motorcycle
 • For each additional km is charged – 0,40 € / km
 • The motorcycle is rented with a full tank and also is returned with a full tank / 100 oktane gasoline/
 • When renting, it is necessary to show a valid ID card and the appropriate driver’s license.
 • Motorcycle pickup – from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. every working day / return within 24 hours from the pickup
 • For late return is charged 10,- € for each started hour

     Available accessories for rental:

 • Motorcycle lock– 10,- €day
 • Helmet rental / need to buy a balaclava/ – 20,- €/ day
 • Side trunks – 15,- €/ day
 • Top trunk – 12,- €/ day

 

To rent a motorcycle, a rental contract is signed, where all the necessary data of the lessee, as well as the lessor, will be listed. / the subject of the lease, condition of the rented motorcycle, mileage, etc. /

All prices include VAT 20%.

Rezervácia:

 

e-mail: cfmotozvolen@kravec.sk

Telefonicky: +421 918 795 106